Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży oraz dostarczania wyrobów i usług oferowanych przez firmę Mariusz Grzelczak, Dariusz Zuber Sp. J. P.H. „DAR-POL-STAL”

§2. Ofertowanie i zamówienia

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po przeglądzie i akceptacji zamówienia skierowanego do DAR-POL-STAL przez Kupującego.
2. O ile nie wyspecyfikowano w zamówieniu / umowie wymagań jakościowych dla wyrobu lub usługi, uznaje się, że wyroby i tolerancje mają być zgodne ze stosownymi normami materiałowymi.
3. Przyjmując zamówienie / zawierając umowę, DAR-POL-STAL zobowiązuje się dostarczyć wyroby lub usługi zgodne z zamówieniem Kupującego. DAR-POL-STAL nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.
4. Ze względu na charakter oferowanych wyrobów, DAR-POL-STAL zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus / minus 10 % względem przyjętego zamówienia.
5. Jeżeli w zamówieniu / umowie nie określono inaczej, to wyrób jest przygotowywany wg standardów wewnętrznych DAR-POL-STAL lub wg technologicznego standardu producenta.
6. Przez termin dostawy rozumie się którykolwiek dzień roboczy tygodnia o wskazanym numerze, o ile nie zostanie ustalone inaczej.

§3. Ceny i warunki płatności

1. Koszty i sposób dostawy wyrobów do Kupującego oraz usług dodatkowych są ustalane indywidualnie przy przyjmowaniu zamówienia. W przypadku braku takich ustaleń przyjmuje się domyślnie, że odbiór towaru następuje w siedzibie lub stosownym oddziale DAR-POL-STAL.
2. W przypadku, gdyby za obustronną pisemną zgodą w zakresie zmiany zaakceptowanego zamówienia zmieniał się przedmiot umowy lub/i jego ilość, albo doszło do zmian jakichkolwiek innych warunków tego zamówienia, DAR-POL-STAL zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przedmiotu umowy.
3. Wartość sprzedawanego wyrobu jest ustalana na podstawie ceny przyjętej w informacji ofertowej lub zamówieniu / umowie oraz ilości wyrobu wyrażonej w jednostce miary będącej podstawą rozliczania.
4. Jeżeli rozliczenie zamówienia odbywa się w innej walucie niż złoty polski, to, jeśli strony nie ustalą inaczej, wartości na fakturze ustalane są na podstawie kursu sprzedaży danej waluty w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w dniu wystawienia faktury.

§4. Atesty i inne dokumenty

1. DAR-POL-STAL, jeżeli tak ustalono w zamówieniu / umowie, przedstawi atest i inne pisemnie uzgodnione dokumenty.
2. Uzgodnione dokumenty, o ile nie zostanie postanowione inaczej w zamówieniu / umowie, zostaną dosłane drogą elektroniczną lub pocztą po dostawie.

§5. Realizacja zamówień

1. W przypadku realizacji dostawy transportem DAR-POL-STAL obowiązują następujące zasady:
a. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 42 t, długości 17 m i wysokości 4 m; o ewentualnych utrudnieniach lub odstępstwach w tym zakresie Kupujący ma obowiązek poinformować DAR-POL-STAL na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane. W przypadku, gdyby utrudnienia lub odstępstwa w zakresie opisanym wyżej okazały się na tyle istotne, że uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniały wydanie towaru, ryzyko i koszt wszelkich adaptacji w tym zakresie spoczywa na Kupującym.
b. Dostawę zrealizowaną w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego terminu uważa się za dostarczoną na czas.
c. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu; DAR-POL-STAL może obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego przestoju.
d. Za rozładunek odpowiada Kupujący; DAR-POL-STAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.
2. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień w zamówieniu, wybór przewoźnika leży po stronie DAR-POL-STAL.
3. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia odbioru przez upoważnionego przedstawiciela, który potwierdzi odbiór wyrobu czytelnym podpisem i, w razie wątpliwości, okaże swój dokument tożsamości.
4. DAR-POL-STAL nie odpowiada za opóźnienie realizacji zamówienia a termin realizacji ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej, na skutek okoliczności niezależnych od stron, w szczególności nieterminowej dostawy materiału przez dostawców DAR-POL-STAL, siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy DAR-POL-STAL itp. Realizacja częściowa zamówienia może być przedmiotem osobnej dostawy i może być oddzielnie fakturowana przez DAR-POL-STAL.

§6. Reklamacje i zwrot wyrobu

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
2. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest zapewnienie jednoznacznej identyfikowalności wyrobu potwierdzającej jego pochodzenie z DAR-POL-STAL, a także dokładny opis wady / braku oraz przedłożenie dowodów na poparcie faktu zaistnienia wady / braku, w postaci zdjęć cyfrowych lub wyników badań / pomiarów, stosownie do zakresu zgłoszenia reklamacyjnego.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodności jakościowej lub ilościowej wyrobu, Kupujący odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu dostawy przeznaczonej dla DAR-POL-STAL oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy informuje pisemnie o stwierdzonych niezgodnościach.
4. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad wyrobu, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od chwili stwierdzenia wad. Wady ukryte mogą być zgłoszone w okresie do 1 roku od daty produkcji materiału.
5. Zwrot kwestionowanego wyrobu wymaga uprzedniej zgody DAR-POL-STAL i może się odbyć jedynie na podstawie przekazanego przez DAR-POL-STAL formularza zwrotu. Warunkiem przyjęcia zwracanego wyrobu jest zachowanie jego identyfikowalności, tj. możliwości wykazania, że wyrób pochodzi z DAR-POL-STAL, zachowanie ocechowania lub etykiet DAR-POL-STAL.
6. Zwracany wyrób powinien być zabezpieczony w sposób zapobiegający dalszej utracie wartości.
7. Zwracany do DAR-POL-STAL wyrób podlega kontroli ilościowej i jakościowej. DAR-POL-STAL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego wyrobu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wyrobu w stopniu większym niż to wynika ze zgłoszenia reklamacyjnego.
8. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe części lub całości wyrobów nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy lub wykonane usługi.

§7. Płatności i inne rozliczenia

1. Faktury wystawione przez DAR-POL-STAL są płatne w terminie wskazanym na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku DAR-POL-STAL.
2. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę DAR-POL-STAL, DAR-POL-STAL zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody.
3. W przypadku zamówienia wyrobu przez Kupującego, a następnie zaniechania odbioru lub jakiegokolwiek innego niewywiązania się z postanowień umowy, DAR-POL-STAL ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości równej wartości zamówienia brutto (tj. wraz z wartością podatku od towarów i usług, który byłby doliczony, gdyby towar został odebrany).
4. Powyższe postanowienia nie odbierają prawa DAR-POL-STAL do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
5. DAR-POL-STAL zastrzega sobie prawo do przelewu wierzytelności jaką posiada wobec klienta, w szczególności przelewu wierzytelności na rzecz ubezpieczyciela ubezpieczającego daną transakcję.

§8. Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależnego wykonania zamówienia zobowiązujemy się zapłacić kary umowne w wysokości 0,1% od kwoty netto za każdy dzień (roboczy) spóźnienia.
2. Niezgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni od daty otrzymania oznacza przyjęcie jego warunków w całości

§9. Inne ustalenia

1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy / zamówienia będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby DAR-POL-STAL.
2. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z DAR-POL-STAL umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody DAR-POL-STAL.
3. DAR-POL-STAL zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całości ceny.
4. Kupujący, zawierając umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez DAR-POL-STAL w celu realizacji zamówienia.
5. Kupującemu przysługują uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781 wraz z ewentualnymi zmianami).